Συμβατικές και Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις

.................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- Προσθήκη παλιού βιβλίου "σκυρόδεμα" Εδώ και Εδώ
- Συμπλήρωση για την κατάρρευση των τριων πύργων στις 11.9.2001 Εδώ
- Σατυρικά κείμενα Εδώ
- Εκλαϊκευμένο βιβλίο "Στη Βάση της Οικοδομής" Εδώ

- Χαλυβοσκυρόδεμα ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με ορθογωνική σπείρα (θώρακα) ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα ΕδώΕδώ)
- Μικροκισηρόδεμα Εδώ
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς EδώΕδώ)
...............................................................................................................................................................

9.7.09

3. Από το Σιδηροπαγές στο Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

3.1 Η Περιοχή Ισχύος του Οπλισμένου Σκυροδέματος
Για
οριζόντια μέλη με συνήθη φορτία (κτιριακά έργα) η μέγιστη τιμή του ανοίγματος για την οποία είναι επαρκής η λύση του οπλισμένου σκυροδέματος εκτιμάται περίπου 8-9 m.
Η λύση αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε οριζόντια μέλη με άνοιγμα μέχρι 15-18 m (για κτιριακά έργα) αν οριζόντια και κατακόρυφα μέλη σχεδιαστούν ως ενιαίος φορέας, ως πλαίσια.
Για μεγαλύτερα ανοίγματα υιοθετήθηκε η λύση του προεντεταμένου σκυροδέματος.

3.2 Το Τέχνασμα του Προεντεταμένου Σκυρ/τος
Με τη λύση του προεντεταμένου σκυροδέματος αναζητείται τρόπος μείωσης των αναπτυσσόμενων εφελκυστικών δυνάμεων, ώστε να επεκταθεί η περιοχή ισχύος του οπλισμένου σκυροδέματος και για μεγαλύτερα ανοίγματα των οριζόντιων μελών των κτισμάτων.
Για τη μείωση των εφελκυστικών δυνάμεων ασκείται στο οριζόντιο μέλος θλιπτική δύναμη κατά τη διεύθυνση του μήκους του φορέα ώστε να ωθήσει τη ροή των φορτίων προς την κατακόρυφη φυσική τροχιά τους και να μειώσει την ανάπτυξη των εφελκυστικών δυνάμεων αντιστάθμισης.
Η τεχνική της προέντασης συνίσταται στην εισαγωγή αυτής της πρόσθετης αξονικής θλιπτικής επιπόνησης, η οποία ονομάζεται δύναμη προέντασης, γιατί επιβάλλεται πριν ενταθεί ο φορέας από τα φορτία του.Η εισαγωγή της δύναμης προέντασης επιτυγχάνεται με τάνυση (εφελκυσμό) καλωδίων ενσωματωμένων μέσα στο φορέα.

3.4 Οι Υψηλές Προσδοκίες και η Φθίνουσα Εφαρμογή
Η λύση του προεντεταμένου σκυροδέματος χαιρετίστηκε ως ιδιαίτερα υποσχόμενη, ικανή να αναιρέσει βασικά μειονεκτήματα του οπλισμένου σκυροδέματος.
Η δοκιμασία του, όμως, στην πράξη ανέδειξε μια σειρά σημαντικών μειονεκτημάτων, όπως ευαλωσία σε διάβρωση με ιδιαίτερα εκρηκτικές συνέπειες σε περίπτωση αστοχίας του, αυξημένη κόπωση των φορέων, ιδιαίτερη επικινδυνότητα σε περίπτωση πυρκαιάς, μειονεκτική αντισεισμική συμπεριφορά, κ.λ.π.

3.5 Το Σκυρόδεμα εκτός Θέσης Υιοθέτηση Άλλων Υλικών
Σήμερα, η λύση του προεντεταμένου σκυροδέματος εγκαταλείπεται.Το σκυρόδεμα είναι αναδημιουργία των φυσικών λίθων και οι κατασκευές από σκυρόδεμα δεν μπορούν να απέχουν πολύ από τις αντίστοιχες φυσικές διαμορφώσεις των φυσικών λίθων.
Η λύση του προεντεταμένου σκυροδέματος απεδείχθη τέχνασμα.
Το σκυρόδεμα ωθήθηκε εκτός της θέσης του και απέτυχε. Για οριζόντια μέλη των κτισμάτων με μεγάλα ανοίγματα απαιτούνται υλικά - ελκυστήρες, όπως, για παράδειγμα, ο χάλυβας