Συμβατικές και Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις

.................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- Προσθήκη παλιού βιβλίου "σκυρόδεμα" Εδώ και Εδώ
- Συμπλήρωση για την κατάρρευση των τριων πύργων στις 11.9.2001 Εδώ
- Σατυρικά κείμενα Εδώ
- Εκλαϊκευμένο βιβλίο "Στη Βάση της Οικοδομής" Εδώ

- Χαλυβοσκυρόδεμα ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με ορθογωνική σπείρα (θώρακα) ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα ΕδώΕδώ)
- Μικροκισηρόδεμα Εδώ
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς EδώΕδώ)
...............................................................................................................................................................

19.1.14

Βιβλία σε epub

Για αντιγραφή  Εδώ ........................................www.issuu.com/agisgios< />


Για αντιγραφή κλικ στο εικονίδιο με το βέλος άνω δεξιά στη σελίδα issuu (αν δεν εμφανίζεται, κλικ στα δύο βέλη κάτω δεξιά)
____________________

Τα βιβλία είχαν εκτυπωθεί στο τυπογραφείο του ΕΜΠ και αποτελούσαν διδακτικά βοηθήματα για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών τα έτη 2004 έως 2009 και τη Σχολή Μεταλλειολόγων τα έτη 2008 και 2009.
Σε πιο πρόχειρη μορφή ήταν διαθέσιμα και τα προηγούμενα χρόνια υπό μορφή φωτοαντιγράφων που αναπαρήγαγαν οι ίδιοι οι φοιτητές.

Δεν ήταν αμειβόμενα.
Για τη σύνταξή τους, τη κειμενογράφησή τους και τη σχεδίασή τους δεν υπήρξε οποιαδήποτε επιβάρυνση για το ΕΜΠ.

Γι αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για διδακτικούς αλλά όχι εμπορικούς σκοπούς.

12.10.13

Σπίτια από ανακυκλωμένα υλικά - Η διδασκαλία ενός οικοδόμου

.
http://www.ted.com/talks/dan_phillips_creative_houses_from_reclaimed_stuff.html


O οικοδόμος Dan Phillips δείχνει πως μπορεί κανείς να φτιάξει καλόγουστα λειτουργικά σπίτια χρησιμοποιώντας σχεδόν εξολοκλήρου υλικά από παλιά κατεδαφισμένα σπίτια.

13.3.12

Μικροκισηρόδεμα - Ενα υποσχόμενο ελαφροσκυρόδεμα για αντισεισμικές κατασκευές


Το σκυρόδεμα ως δομικό υλικό είχε δύο βασικά μειονεκτήματα: μικρή εφελκυστική αντοχή και μεγάλο βάρος.
Για την αντιμετώπιση της μικρής εφελκυστικής αντοχής αναπτύχθηκε το οπλισμένο σκυρόδεμα.
Για την αντιμετώπιση του μεγάλου βάρους αναπτύχθηκε το ελαφροσκυρόδεμα.


1. Το Ελαφροσκυρόδεμα Διεθνώς
·         Η Δομή του 
Το ελαφροσκυρόδεμα είναι σκυρόδεμα με ελαφρά αδρανή, φυσικά ή τεχνητά.
Το πιο διαδεδομένο φυσικό αδρανές είναι η κίσσηρη (ελαφρόπετρα).
Τα τεχνητά αδρανή προκύπτουν από βιομηχανική επεξεργασία αργίλου, σχιστολίθου, ή απορριμάτων της βιομηχανίας, όπως της ιπτάμενης τέφρας, της σκόνης που προκύπτει από την επεξεργασία των λιγνιτών στους σταθμούς παραγωγής ρεύματος, κ.ά.

Η επεξεργασία, κυρίως θερμική, έχει αρκετά κοινά σημεία με την κεραμοποιία ή τη βιομηχανία τοϋ τσιμέντου.
Στο εμπόριο φέρονται μέ διά­φορες ονομασίες ανάλογα με τη μέθοδο καί τη χώρα παρασκευής τους.

 • Η Εξέλιξή του
Η πρώτη εφαρμογή τοϋ έλαφροσκυροδέματος ανάγεται στους ρωμαϊκούς χρόνους.
Πάνθεο και Κολοσσαΐο είχαν γιά πρώτη ϋλη κομμάτια από κίσηρη.

Από τότε συναντάμε πάλι το έλαφροσκυρόδεμα στον πρώτο παγκόσμιο πό­λεμο.
Κατασκευάζεται για πρώτη φορά πλοίο από έλαφροσκυρόδεμα.
Φέρει το όνομα Selma. Ταξιδεύει συνέχεια σε θάλασσες έντονα διαβρω­τικές και διαρκεί.
Είναι η πρώτη κατασκευή που καταξιώνει το έλα­φροσκυρόδεμα.

Η επιτυχία του Selma και η ανάγκη να εξοικονομηθεί χάλυβας για πο­λεμικούς σκοπούς οδηγεί στην κατασκευή δέκα (10) πλοίων από έλαφροσκυρόδε­μα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αρχίζει νέα περίοδος στην ιστορία του ελαφροσκυ-ροδέματος.
Η χρήση του γενικεύεται. Αρχίζει η σταδια­κή εφαρμογή του σε κτίρια, γέφυρες, θαλάσσια έργα καί κυρίως στην προκατασκευή.

 • Τα Πλεονεκτήματά του
Οικονομικά
Μικρότερο βάρος στα υλικά κατασκευής συνεπάγεται μικρότερο συνολικό φορτίο της κατασκευής και, γι΄αυτό, μικρότερες διαστάσεις του φέροντα οργανισμού, λιγότερο οπλισμό, μικρότερη επιβάρυνση ξυλοτύπων και οικονομία στη θεμελίωση.
Ενεργειακά- Οικολογικά
Σημαντικά είναι, επίσης, και τα ενεργειακά και οικολογικά πλεονεκτήματα.
Λόγω των κενών αέρα και της κρυσταλλικής δομής του, το ελαφροσκυρόδεμα, πέραν από μικρότερο βάρος, χαρακτηρίζεται και από μεγαλύτερη θερμομόνωση και, γι αυτό, μικρότερη απαίτηση καυσίμων για τη θέρμανση των κτιρίων (η ενέργεια για την παραγωγή των τεχνητών αδρανών εκτιμάται μικρό, μόνον, ποσοστό της ενέργειας που εξοικονομείται).
Η αξιοποίηση των αποβλήτων της βιομηχανίας για την παραγωγή τεχνητών ελαφρών αδρανών, πέραν από την άρση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται συχνά από την απόθεση των απορριμάτων αυτών επιτρέπει και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τη μείωση της αλόγιστης  εκσκαφής των πετρωμάτων της γης.

Αισθητικά 
   
Μικρότερο βάρος στό υλικό κατασκευής επιτρέπει μεγαλύτερα ανοίγματα και μεγαλύτερα ϋψη.
Μεγαλύτερη θερμομόνωση στό υλικό, επιτρέπει απλοποί­ηση στά στοιχεία κατασκευής.

Και τα δύο μαζί, δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία σχεδιασμού και δεν εί­ναι σπάνιες οι περιπτώσεις που το ελαφροσκυρόδεμα δίνει τη δυνατότη­τα για εφαρμογή αρχιτεκτονικών λύσεων που είναι αδύνατες με το κανο­νικό σκυρόδεμα.

Από την άλλη πλευρά η δυνατότητα μεταβολής τοϋ βά­ρους του ύλικοϋ με τη χρήση ελαφρών αδρανών με διαφορετικά .βάρη ε­πιτρέπει κάθε ψορά τη διαφοροποίηση της αρχιτεκτονικής έκφρασης.
 • Περιοχές Ιδιαίτερα Πλεονεκτικής Εφαρμογής του
Προκατασκευή

Τα βασικά πλεονεκτήματα της προκατασκευης: οικονομία καί ταχύτητα κα­τασκευής, είναι άμεσα εξαρτημένα από το μέγεθος τών προκατασκευασμέ­νων στοιχείων.
Καθοριστικό στοιχείο για το μέγεθος είναι η ικανότητα του μηχανικού εξοπλισμού.

Το έλαφροσκυρόδεμα λόγω του μειωμένου βάρους του για δεδομένη ικανό­τητα των οχημάτων μεταφοράς και των γερανών ανύψωσης επιτρέπει μεγαλύτερο μέγεθος προκατασκευ­ασμένων στοιχείων άρα μικρότερο χρόνο ανέγερσης και μικρότερο κό­στος συναρμολόγησης.

Υψηλά κτίρια 

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα του ελαφροσκυροδέματος είναι ιδιαίτερα εμφανή στην περίπτωση των ψηλών κτιρίων, καθώς η μεγέθυνση, όπως και η σμίκρυνση, ενός πράγματος δεν αφήνει αναλλοίωτη τη συμπεριφορά του.
Αν δύο όροφοι κοστίζουν διπλάσια από έναν όροφο, είκοσι όροφοι δεν κοστίζουν διπλάσια από δέκα ορόφους. Μετά από έναν αριθμό ορόφων και πέραν το κόστος αρχίζει να διαρρέει.
Η χρήση του ελαφροσκυροδέματος είναι εξαιρετικά πλεονεκτική στις περιπτώσεις σχετικά ασθενούς εδάφους θεμελίωσης.
Το μικρότερο ίδιο βάρος της κατασκευής επιτρέπει ανέγερση περισσότερων ορόφων, ή οικονομικότερη λύση θεμελίωσης για λιγότερους ορόφουςΤό υψηλό κτίριο δέν πρέπει νά τό δοϋμε άπλά ως άλληλεπίθεση ο­ρόφων.

2. Οι Δυνατότητες για Ελαφροσκυρόδεμα στην Ελλάδα

 • Φυσικά Αδρανή: Η Κίσηρη
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο φυσικά αδρανή: ή κίσηρη.
Σέ σημαντικές ποσότητες υπάρχει βασικά στα νησιά των Δωδεκανήσων: θήρα (Σαντορίνη), Νίσυρο καί Γυαλί σε απόσταση από την Αθήνα 800, 300 καί 200 περίπου ναυτικά μίλια, αντίστοιχα.

 • Δυνατότητες για Τεχνητά Αδρανή
Τεχνητά ελαφρά αδρανή δεν υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα.
Αλλά δεν λείπουν οι πρώτες ΰλες για την παραγωγή τους.

Στην Ελλάδα υπάρχουν εκτεταμένα κοιτά­σματα αργίλου καί σχιστολίθου καθώς και  παρα-προϊόντα βιομηχανίας σε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες, κοντά σέ αστικά κέντρα (κέν­τρα οικοδομικής δραστηριότητας) η απλή απόθεση των οποίων δημιουργεί κατά καιρούς μεγάλα οικολογικά προβλήματα,

Οί Ελληνικοί λιγμϊτες είναι πλουσιότεροι σέ τέφρα από τους λιγνίτες όλων των άλλων χωρών.
Οι ποσότητες της ιπτάμενης τέφρας που προκύπτουν από την καύση τους στους σταθμούς παραγωγής ρεύματος της Δ.Ε.Η. στη Μεγαλούπολη, τη Πτολεμαΐ'δα και αλλού είναι τεράστιες.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει μελέτες για αξιοποίηση της τέφρας στην πα­ραγωγή του τσιμέντου.
Η εκτεταμένη χρήση της ιπτάμενης τέφρας στο εξωτερικό για παραγωγή τεχνητών ελαφρών αδρανών δεν έχει βρει ακολουθηθεί στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα δεν έχει παρακολουθήσει τις άλλες χώρες στην ανάπτυξη του έλαφροσκυροδέματος.
Η υστέρηση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε πλεονέκτημα.
Θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα αξιοποιηθεί ή εμπειρία των άλλων κρατών αποφεύγοντας τα  σφάλματα της μεταβατικής περιόδου των άλλων,
κατά πόσον ή σωστή πληροφόρηση θα επιτρέψει τη μείωση του αρχικού χρόνου αδράνειας που παρουσιάστηκε στις άλλες χώρες,
και κατά πόσον η ξένη εμπειρία θα προσαρμοσθεί στην Ελληνική πραγματικό­τητα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ιδιομορφίες της Ελλάδας

 • Αποθέματα Κίσηρης  
Τα αποθέματα σε κίσηρη κυμαίνονται στο Γυαλί περί τα 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, στη θήρα και τη Νίσυρο είναι πρακτικά ανεξάντλητα.
Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων γίνεται από το 1952 από την εταιρεία ΛΑΒΑ, ανώνυμο εταιρεία, η οποία από τότε έχει και το προνόμιο της απο­κλειστικής εκμετάλλευσης.

 • Αξιοποίηση Κίσηρης
Από το 1957 μέχρι το 1973 περίπου οι μεγαλύτερες ποσότητες κίσηρης εξάγονται αρχικά στις ΗΠΑ και από το 1972 και στη Γερμανία με βασική χρήση την κατασκευή κισηροπλίνθων.

Η επιχείρηση βασιζόταν στην αναζήτηση ποντοπόρων πλοίων που έρχονταν φορτωμένα από τις ΗΠΑ και επέστρεφαν κενά γι' αύτό και αποδέ­χονταν χαμηλό ναϋλο.

Η άνοδος των ναύλων μετα το 1973 είχε αποτέλεσμα τη διακοπή των εξαγωγών στη Γερμανία και το σημαντικό περιορισμό των εξαγωγών στις ΗΠΑ.

Σήμερα η κίσηρη χρησιμοποιείται κύρια για μονωτικούς σκοπούς και την κατασκευή κισηροπλίνθων καθώς και στην κατασκευή προκατασκευασμένων-ημιφερόντων τοιχωμάτων.

Τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμοστεί και σε φέρουσες κατασκευές σκυροδετούμενες επί τόπου αλλά κυρίως προκατασκευασμένες με τη μορφή του μικροκισηροδέματος στο οποίο αναφερ’όμαστε παρακάτω.

 • Οι Επιφυλάξεις για την Καταλληλότητα της Κίσηρης και η Άρση τους
Οι επιφυλάξεις που διατυπώνονταν παλιότερα για κίνδυνο διάβρωσης του οπλισμού στο κισηρόδεμα έχουν από καιρό αρθεί
καθώς η περιεκτικότητα σε θείο της κίσηρης δεν βρέθηκε απαγορευτική
και εκ των υστέρων εξέταση του οπλισμού σε υπάρχον κτίριο από κισηρόδεμα στο Γυαλί έδειξε ιδιαίτερα καλή αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού από το κισηρόδεμα.
Δεδομένου ότι οι εσωτερικοί πόροι της κίσηρης είναι κλειστοί και οι ανοιχτοί επιφανειακοί πόροι καλύπτονται από το τσιμεντοκονίαμα, το μεγαλύτερο πορώδες του κισηροδέματος δεν συνεπάγεται και μεγαλύτερη διαπερατότητα.

3.  Οι Αποτυχημένες Προσπάθειες για Φέρον Κισηρόδεμα
Παρά την άρση των επιφυλάξεων για διάβρωση του οπλισμού, η αξιοποίηση της κίσηρης στην παραγωγή φέροντος κισηροδέματος καθυστερούσε για τεχνολογικούς και οικονομικούς λόγους, όπως:
·         μικρή στάθμη αντοχής του κισηροδέματος για μεγάλη κατανάλωση τσιμέντου (500 κg/m3)
·         αντίστροφη απόμιξή του και, εν γένει, κακή εργασιμότητα (οι μεγάλοι κόκκοι της κίσηρης έχουν μεγαλύτερα κενά και, γιαυτό, είναι πιο ελαφρείς από τους μικρούς κόκκους με αποτέλεσμα να παραμένουν στην επιφάνεια του μίγματος) [1]
·         πρόσθετο κόστος για την προδιαβροχή των κόκκων της κίσηρης και αντικατάσταση του λεπτού υλικού με κανονική άμμο,
·         μεγάλες μακροχρόνιες παραμορφώσεις  (λόγω της απαιτούμενης μεγάλης ποσότητας τσιμέν-του). [2].
Τα μειονεκτήματα, όμως αυτά ήταν αποτέλεσμα του σχεδιασμού του υλικού.
Ακολουθήθηκε η λογική του σχεδιασμού του συνήθους σκυροδέματος με ασβεστολιθικά αδρανή και για αύξηση της αντοχής του υιοθετήθηκε:
v      αύξηση της κατανάλωσης του τσιμέντου
v      χρησιμοποίηση τσιμέντου υψηλής αντοχής (ταχείας ανάπτυξης της αντοχής)
καθώς και η λογική του σχεδιασμού ελαφροσκυροδεμάτων με τεχνητά ελαφρά αδρανή όπως:
v    η χρησιμοποίηση ασβεστολιθικής άμμου αντί του λεπτού υλικού της κίσηρης
Στο σχεδιασμό, όμως, των ελαφροσκυροδεμάτων με τεχνητά αδρανή στις άλλες χώρες η προσθήκη ασβεστολιθικής άμμου ήταν αναγκαστική γιατί τα τεχνητά αδρανή δεν διέθεταν λεπτό υλικό.
Η αύξηση της κατανάλωσης του τσιμέντου και η προσθήκη της ασβεστολιθικής άμμου αύξαναν σημαντικά το βάρος του κισηροδέματος χωρίς να αυξάνουν την αντοχή του.
Το ίδιο προέκυψε και με  την αντικατάσταση μέρους των χοντρών κόκκων με ασβεστολιθικά αδρανή που δοκιμάστηκε.

4. Το Μικροκισηρόδεμα: Ένα Υποσχόμενο Υλικό για Φέρουσες Κατασκευές
Από ερευνητική εργασία που έγινε στο εργαστήριο σκυροδέματος του ΕΜΠ την περίοδο 1974-1978, (στα πλαίσια υποτροφίας του ΙΚΥ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) το πρώτο μέρος της οποίας ήταν ο σχεδιασμός κισσηροδέματος με στόχο:
Ø       τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή
Ø       το μικρότερο δυνατό βάρυς
Ø       το μικρότερο κόστος παραγωγής,
Ø       τη καλύτερς δυνατή συνάφεια με τον οπλισμό
Ø       σημαντική θερμομόνωση
προέκυψε το μικροκισσηρόδεμα με την παρακάτω σύνθεση και τεχνολογικά χαρακτηριστικά:
 •  Σύνθεση του Μικροκισσηροδέματος
Ø       τσιμέντο, νερό και
Ø       κίσσηρη από το Γυαλί σε ένα κλάσμα:
0-8 mm (χωρίς προδιαβροχή των κόκκων).
Οι αναλογίες ανάμιξης για αντοχή 30 ΜPa είναι της τάξεως:
Ø       400 kg τσιμέντο ελληνικού τύπου,
Ø       940 kg κίσσηρη (με τη φυσική υγρασία)
Ø       240 kg νερό (προστιθέμενο νερό), περίπου(για μικρή εργασιμότητα).
Η ποσότητα τουπροστιθέμενου νερού εξαρτάται από τη φυσική υγρασία της κίσσηρης .
Για μεγαλύτερη εργασιμότητα προστίθεται κατάλληλο υπερρευστοποιητικό πρόσθετο.
Καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με υπερ-ρευστοποιητικά σχεδιασμένα ειδικά για ελα-φροσκυροδέματα (με αερακτική δράση).

 • Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά
Ø       Μέγιστη αντοχή: 30-35  MΡa,
Ø       Βάρος (σκληρυμένου): 1500 kg/m3
Ø       Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: 0,50 kcal/mhco  (εναντι 1,40 kcal/mhco για σκυρόδεμα με ασβεστολιθικά αδρανή),
Ø       Μέτρο ελαστικότητας (τέμνον στη στάθμη 30% της αντοχής): 11.103 MPa,
Ø       Καταστατικός νόμος τάσεων-παραμορφώσεων:γραμμικός,
Ø       Συνάφεια με το χάλυβα:παρόμοια και ενδεχόμενα καλύτερη από αυτήν του συμβατικού σκυροδέματος (καθώς λόγω του μικρού κόκκου του αυξάνει η η ενεργή επιφάνεια επαφής).
Ø       Συντελεστής μακροχρόνιας  παραμόρφωσης: παρόμοιος με αυτόν του συμβατικού σκυροδέματος.
·         Το μικροκισσηρόδεμα εμφανίζει, από πλευράς μηχανικής συμπεριφοράς, ομοιότητα με τα σκυροδέματα υψηλής αντοχής. Η ομοιότητα αυτή επεξηγείται στο κεφ.6.

·         Ευκολία Παραγωγής
Για την παραγωγή του μικροκισσηροδέματος δεν απαιτείται:
Ø       προδιαβροχή των αδρανών,
Ø       διαχωρισμός και αποθήκευση των αδρανών σε τρία κλάσματα,
Ø       ιδιαίτερος εξοπλισμός και οργάνωση του εργοταξίου (ή της μονάδας έτοιμου σκυροδέματος).

5.  Οικονομικά και Τεχνολογικά Πλεονεκτήματα του Μικροκισηροδέματος
Η κατά 40% μεγαλύτερη τιμή του λόγου αντοχής προς βάρος του μικροκισηροδέματος απ΄αυτήν του συνήθους σκυροδέματος με ασβεστολιθικά αδρανή και
ο κατά 70% μικρότερος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας από το σύνηθες σκυρόδεμα (αντίστοιχης αντοχής),
αποτελεί πρώτη θετική ένδειξη της ενεργειακής και αντισεισμικής αξίας του, η οποία επιβεβαιώθηκε πειραματικά με δοκιμασία στοιχείων σε ημιφυσική κλίμακα που υποβλήθηκαν σε εναλλασσόμενη επιπόνηση [3] και Εδώ.
Πέραν των προφανών οικονομικών και ενεργειακών πλεονεκτημάτων του υλικού λόγω του σημαντικά μικρότερου βάρους του και της μεγαλύτερης θερμομόνωσής του προκύπτουν και σημαντικά πρόσθετα τεχνολογικά και οικονομικά πλεονεκτήματα λόγω του μικρού και ελαφρού κόκκου του αδρανούς, όπως:
Ø       Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κοινοί αναμικτήρες των κονιαμάτων και να εφαρμόζεται επί τόπου για μικρής κλίμακας σκυροδετήσεις.
Ø       Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός και οργάνωση του εργοταξίου (ή της μονάδας έτοιμου σκυροδέματος)  για την παραγωγή του.
        Με μόνη  επιβάρυνση την αποθήκευση ενός πρόσθετου κλάσματος αδρανών είναι δυνατή η παράλληλη παραγωγή κανονικού σκυροδέματος και μικροκισηροδέματος.
Ø       Μπορούν να υιοθετηθούν μικρότερα δοκίμια για τον ποιοτικό έλεγχο (καθώς το μέγεθος του δοκιμίου είναι συνάρτηση του μέγιστου κόκκου του αδρανούς).
Ø       Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ελαφρότερες και φθηνότερες μήτρες που χρησιμοποιούνται για τα κονιάματα.
Ø       Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερες και φθηνότερες μηχανές δοκιμασίας, αυτές που χρησιμοποιούνται για τα κονιάματα.
Ø       Μπορεί να χρησησιμοποιηθεί ως  εκτοξευόμενο σκυρόδεμα  με μικρότερη αναπήδηση κόκκων αδρανών(λόγω του μικρότερου βάρους τους) και με δυνατότητα μεγαλύτερης απόστασης εκτόξευσης.
Ø       Διευκολύνει τη διάστρωση σε θέσεις με  μεγάλη πύκνωση οπλισμού, όπως στις θέσεις των κόμβων.
Ø       Επιτρέπει μεγαλύτερη πύκνωση των ράβδων του οπλισμού και, γιαυτό, μικρότερες διαμέτρους των ράβδων. 
            Μικρότερες διάμετροι επιτρέπουν μικρότερα μήκη αγκύρωσης και καλύτερο έλεγχο της ρηγμάτωσης.
Ø       Επιτρέπει διάστρωση του σκυροδέματος από μεγαλύτερο ύψος (στις υπόγειες σκυροδετήσεις κ.α).
Ø       Λόγω του μικρού και ελαφρού κόκκου δεν προκύπτει ο διαχωρισμός που παρατηρείται στο κανονικό σκυρόδεμα.
Ø       Η διάστρωσή του μπορεί να γίνεται από μεγαλύτερα ύψη λόγω του μικρότερου διαχωρισμού λογω του μικρού και ελαφρού κόκκου ( σε υπόγειες σκυροδετήσεις κ.λ.π)
v   Επιτρέπει μεγαλύτερη  ελευθερία στο σχεδιασμό των στοιχείων.
Για παράδειγμα, μπορούν να υιοθετηθούν  διατομές των υποστυλωμάτων μορφής Τ για αύξηση της δυσκαμψίας στο σταδιο λειτουργίας  και αύξηση της πλαστιμότητας στο στάδιο αστοχίας.

6.  Η Λογική του Σχεδιασμού του Μικροκισηροδέματος

·         Η Μείωση του Μέγιστου Κόκκου της Κίσηρης για Αύξηση της Αντοχής του

Η μείωση του μέγιστου κόκκου της κίσηρης από το σύνηθες μέγεθος των 25 mm στα 8 mm υιοθετήθηκε για την αύξηση της αντοχής του κόκκου.
Οι κόκκοι της κίσηρης προκύπτουν από θραύση μεγαλύτερων κόκκων στη θέση των μεγάλων πόρων και, γι αυτό, εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή όσο μειώνεται το μέγεθός τους.
Με την υιοθέτηση μικρού κόκκου αίρεται, επίσης, το πρόβλημα της αντίστροφης απόμιξης του συμβατικού κισσηροδέματος (με μέγιστο κόκκο 25 έως 30 mm)
και βελτιώνεται η συνάφεια με τον οπλισμό (αυξάνει η ενεργή επιφάνεια επαφής).

Η μεγαλύτερη ομοιογένεια του υλικού, λόγω του μικρού κόκκου του, και οι συνεπαγόμενες μικρότερες εσωτερικές μικρορρηγματώσεις, αποτελούν πρόσθετο παράγοντα βελτίωσης της διαπερατότητάς του. 

·         Η Ανάγκη για Αύξηση της Αντοχής των Κόκκων της Κίσηρης

Αντοχή και Παραμόρφωση στα συνήθη Σκυροδέματα

Τα ασβεστολιθικά αδρανή έχουν αρκετά μεγάλη αντοχή και στα σκυροδέματα με αυτά τα αδρανή για τις συνήθεις στάθμες της αντοχής τους σε φέροντα δομικά στοιχεία η αντοχή του σκυροδέματος είναι συνάρτηση της αντοχής του τσιμεντοπολτού.
Γι αυτό η αύξηση της αντοχής των σκυροδεμάτων αυτών επιτυγχάνεται με αύξηση της αντοχής του τσιμεντοπολτού μειώνοντας τον λόγο νερού προς τσιμέντο (αυξάνοντας την κατανάλωση του τσιμέντου για σκυρόδεμα δεδομένης εργασιμότητας και άρα δεδομένης ποσότητας νερού).

Η αντοχή των αδρανών τους δεν επηρεάζει τη στάθμη της αντοχής τους.

Στα σκυροδέματα αυτά ασθενής φάση τους είναι είναι ο τσιμεντοπολτός και η αντοχή του τσιμεντοπολτού καθορίζει την αντοχή τους, όπως συμβαίνει με όλα τα πολυφασικά συστήματα.

Κατά κάποιον τρόπο στην αλυσίδα του σκυροδέματος την αποτελούμενη από κρίκους αδρανών και τσιμεντοκονιάματος, το τσιμεντιοκονίαμα είναι ο ασθενής κρίκος που θα καθορίσει την αντοχή της και την παραμορφωσιακή συμπεριφορά της.

Γι αυτό και η παραμορφωσιακή συμπεριφορά των συνήθων σκυροδεμάτων προσομοιάζει αυτήν των τσιμεντοκονιαμάτων και είναι μη γραμμική, όπως φαίνεται στο Σχ.

Αντοχή και Παραμόρφωση στα Κισηροδέματα

Στην περίπτωση, όμως, του κισηροδέματος, λόγω της σχετικά μικρής αντοχής των κόκκων της κίσηρης (λόγω των πόρων της),
για τις απαιτούμενες συνήθεις στάθμες αντοχής του σκυροδέματος στα φέροντα στοιχεία, ασθενής φάση είναι τα αδρανή, η κίσηρη, και όχι ο τσιμεντοπολτός.
Γι αυτό και η αντοχή των κόκκων της κίσηρης θα είναι καθοριστική για τη στάθμη της αντοχής του κισηροδέματος που θα επιτευχθεί.

Από μια στάθμη αντοχής και πάνω η αύξηση της αντοχής του τσιμεντοπολτού μέσω μεγαλύτερης κατανάλωσης τσιμέντου δεν θα επιφέρει μεγαλύτερη αντοχή του κισηροδέματος.

Ο μόνος τρόπος για αύξηση της αντοχής του είναι η αύξηση της αντοχής των κόκκων της κίσσηρης.

Κατά κάποιον τρόπο το μικροκισηρόδεμα αντιστοιχεί από πλευράς συμπεριφοράς στα σκυροδέματα με ασβεστολιθικά αδρανή υψηλής αντοχής.

Και στα δύο ασθενής φάση είναι τα αδρανή.
ης συμπεριφορά είναι αυτή των αδρανών: γραμμική.

·         Περαιτέρω Πλεονεκτήματα από τη Μείωση του Κόκκου της Κίσηρης

Με τη μείωση του κόκκου της κίσηρης εκτός από την αύξηση της αντοχής της:

- αίρεται το πρόβλημα της αντίστροφης απόμιξης του κισηροδέματος (καθώς αυτή είναι αντίστροφα ανάλογη του τεραγώνου της διάστασης του αδρανούς)

- βελτιώνεται η συνάφεια με τον οπλισμό (αυξάνεται η ενεργή επιφάνεια επαφής)

- βελτιώνεται η διαπερατότητά του καθώς το σκυρόδεμα γίνεται πιο ομοιόμορφο και μειώνονται οι εσωτερικές μικρορηγματώσεις του λόγω ασυμβατότητας των επί μέρους φάσεών του

·         Οι Λόγοι για τη μη Αντικατάσταση του Λεπτού Υλικού της Κίσηρης

Για την αξιοποίηση των ποζολανικών ιδιοτήτων του λεπτού υλικού της κίσσηρης και της συνεπαγόμενης μικρότερης διαπερατότητας και μεγαλύτερης  χημικής ανθεκτικότητας του κισσηροδέματος, δεν υιοθετήθηκε η αντικατάσταση του λεπτού υλικού με ασβεστολιθική άμμο (η οποία συνεπάγεται αύξηση του βάρους και μείωση της θερμοαγωγιμότητας του κισσηροδέματος).

6.  Βελτίωση του Μικροκισηροδέματος με Περιμετρική Διάταξη Συρματοπλέγματος

Η ενίσχυση του μικροκισηροδέματος με διάταξη περιμετρικά του κλωβού των συνδετήρων συρματοπλέγματος τύπου κοτετσόσυρμου μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τη μηχανική συμπεριφορά στοιχείων από μικροκισηρόδεμα ίδιαίτερα σε κατάσταση αστοχίας των στοιχείων.

Το συρματόπλεγμα θα συγκρατεί στη θέση του το σκυρόδεμα της επικάλυψης του οπλισμού που θα τείνει να αποκολληθεί και θα καθυστερεί έτσι το λυγισμό των διαμήκων ράβδων ο οποίος είναι καθοριστικός παράγοντας μείωσης της πλαστιμότητας των δομικών στοιχείων η οποία είναι βασική παράμετρος του αντισεισμικού σχεδιασμού των στοιχείων.

Η τοποθέτηση του συρματοπλέγματος είναι δυνατή σε στοιχεία από μικροκισηρόδεμα λόγω του μικρού κόκκου των αδρανών του (8 mm).
Δεν είναι δυνατή σε στοιχεία με σύνηθες σκυρόδεμα (με αδρανή 25mm). Θα παρεμποδίζει τη διάστρωση του σκυροδέματος.

7.  Περαιτέρω Βελτίωση του Μικροκισηροδέματος με Εναλλακτική Διάταξη Διαμήκους και Εγκάρσιου Οπλισμού
(Για σχηματική παρουσίαση της διάταξης του οπλισμού Εδώ)


Περαιτέρω βελτίωση των στοιχείων με μικροκισηρόδεμα μπορεί να επιτευχθεί με εναλλακτική διάταξη του οπλισμού των στοιχείων ως εξής:
Στα υποστυλώματα διάταξη του διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού διάσπαρτη σ΄όλη την έκταση της διατομής τους.
Στις δοκούς διάταξη του διαμήκους οπλισμού καθ΄ ύψος της διατομής. 
Η όπλιση των κόμβων διαμορφώνεται από τις διαμήκεις ράβδους των δοκών, τις διαμήκεις ράβδους των υποστυλωμάτων και τους συνδετήρες των υποστυλωμάτων.

Ο κλωβός του οπλισμού των υποστυλωμάτων συντίθεται από περισσότερους, επί μέρους κλωβούς διαφορετικού μεγέθους οι οποίοι τοποθετούνται ο ένας μέσα στον άλλο υπό μορφή ρώσικης κούκλας.
Ο διαμήκης οπλισμός ισοκατανέμεται στην περίμετρο των επί μέρους  κλωβών.
Εναλλακτικές δυνατότητες είναι:
(α) οι επί μέρους κλωβοί να προκύπτουν με αναδίπλωση δομικού πλέγματος (δύο διευθύνσεων) και
(β) ο συνολικός κλωβός του οπλισμού να προκύπτει με αναδίπλωση δομικού πλέγματος (δύο διευθύνσεων) υπό μορφή μαιάνδρου.
v  Το εμβαδόν του συνολικού διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού παραμένει το ίδιο μ΄ αυτό αντίστοιχων στοιχείων με συμβατική όπλιση και μπορεί να προκύπτει από τις ίδιες υπολογιστικές σχέσεις.
v  Λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των ράβδων που επιτρέπει η προτεινόμενη λύση, οι διάμετροι τόσο του διαμήκους όσο και του εγκάρσιου οπλισμού προκύπτουν σημαντικά μικρότερες απ΄ αυτές των αντίστοιχων στοιχείων με συμβατική όπλιση.
v  Οι εξωτερικές γωνιακές διαμήκεις ράβδοι διαμορφώνονται με μεγαλύτερη διάμετρο, Φ14 για τα υποστυλώματα και Φ12 για τις δοκούς ώστε να προστατεύονται έναντι λυγισμού τους.
Για τη διευκόλυνση της συναρμολόγησης του οπλισμού, καθώς και της διάστρωσης και της συμπύκνωσης του σκυροδέματος των υποστυλωμάτων η αγκύρωση των συνδετήρων των εσωτερικών κλωβών του οπλισμού γίνεται υπό γωνία 90ο.
Το σημαντικό στρώμα σκυροδέματος εκατέρωθεν των συνδετήρων αυτών εμποδίζει το άνοιγμά τους και επιτρέπει την απλοποίηση αυτή.

Η εναλλακτική αυτή διάταξη όπλισης είναι ισοδύναμη με τη συμβατική όπλιση από πλευράς φέρουσας ικανότητας και αντισεισμικότητας των στοιχείων
και πέραν από τα προφανή πλεονεκτήματα ως προς την πυρασφάλεια, την προστασία από διάβρωση, την καλύτερη συνάφεια και το μικρότερο άνοιιγμα των ρωγμών (λόγω της μικρότερης διαμέτρου των ράβδων του οπλισμού) προσφέρει και μια ακόμη σειρά βελτιώσεων και πλεονεκτημάτων που σχολιάζονται στο Χαλυβοσκυρόδεμα ή Εδώ.

_________________________________

[1] Γιατί απομειγνύεται το νωπό σκυρόδεμα (όταν είναι πολύ ρευστό)

Το νωπό σκυρόδεμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ρευστό  μέσα στο οποίο αιωρούνται τα στερεά των αδρανών.
Μετά κάποιο χρόνο από την ανάμιξη των υλικών τα αδρανή θα αρχίσουν να καθιζάνουν.

Ή ταχύτητα με την οποία θα καθιζάνουν είναι σύμφωνα με το νόμο του Stokes (προσεγγιστι­κή παραδοχή):
V = 2/9. [d2 (ρsρt).g]/n
V : ταχύτητα καθίζησης (τελική
d : διάμετρος κόκκου
pt : πυκνότητα κόκκου
n : συντελεστής ιξώδους τοyμέσου
ps: πυκνότητα μέσου

Όπως προκύπτει από την παραπάνω σχέση μεγαλύτερη ταχύτητα α­ναπτύσσουν τα χοντρόκοκκα αδρανή (μεγαλύτερο d)
με συνέπεια μετά κάποιο χρόνο t από την ανάμιξη των υλικών, να υπάρχει η παρακάτω διαστρωμάτωση του νωπού σκυροδέματος:

- στην επιφάνεια: στρώμα νερού
- ενδιάμεσα: τσιμεντοπολτός και λεπτόκοκκα αδρανή
- στόν πυθμένα: χονδρόκοκκο αδρανή

[1] Γ. Κουντούρη: Σύνθεση και αντοχή ελαφροσκυροδεμάτων με κίσηρη Θήρας και Νισύρου, Συνέδριο Σκυροδέματος, Χίος 1977

{2] Α. Μπάκα:  Αντισεισμική Αξία Φέροντος Μικροκισηροδέματος, Συνέδριο Σκυροδέματος , Βόλος 1983

10.9.11

Τα αποτελέσματα πρόσφατης πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια της κατάρρευσης των πύργων στο τρομακρατικό χτύπημα στις 11/9 2001Για τις μη τεχνικές όψεις του θέματος βλ:
Δέκα χρόνια πριν - Η φαρσοκωμωδία του κόσμου μας


Προσθήκη 4.5.2012

http://www.youtube.com/watch?v=hZEvA8BCoBw

Στο παραπάνω βίντεο μηχανικοί αποδεικνύουν ότι
η κατάρρευση του κτιρίου 7, του 47όροφου κτιρίου που κατέρρευσε μαζί με τους δίδυμους πύργους στις 11.9.2001
(χωρίς να φανεί ότι χτυπήθηκε από κάποιο αεροπλάνο)
οφείλεται σε ελεγχόμενη κατάρρευση.
Το κτίριο κατέρρευσε κατακόρυφα σε ελεύθερη πτώση σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα.

Η διαπίστωση αυτή θέτει μεγάλα ερωτήματα καθώς
ελεγχόμενη κατάρρευση (μέσω εκρηκτικών) ενός τέτοιου κτιρίου απαιτούσε προετοιμασία μηνών.

Βλ. και
Το Κίνημα για το Κτίριο 7 (1) – Τι δεν Είπαν τα ΜΜΕ για το πιο Καθοριστικό Γεγονός του Αιώνα. Γιατί μας Αφορά Άμεσα - Εμποδίζοντας τον Επόμενο Πόλεμο
Το Κίνημα για το Κτίριο 7 (2) - Το "Αμερικανικό Όνειρο" και η Αφύπνιση

9.7.09

Αντικείμενο - Κατασκευές και η Κατάσταση του Κόσμου Σήμερα

 • .ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της ιστοσελίδας αυτής είναι οι κατασκευές από σκυρόδεμα:
- οι αρχές και τα βήματα του σχεδιασμού τους,
- η τεχνολογία του υλικού τους,
- οι αρχές και τα βήματα του ποιοτικού ελέγχου και της επίβλεψής τους καθώς και
- οι τεχνικές επισκευής και ενίσχυσής τους. (1)
.
Στόχος δεν είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης μόνον κάποια δεξιότητα μηχανιστικής διαδικασίας σχεδιασμού των κατασκευών από σκυρόδεμα αλλά, κυρίως,
η κατανόηση της λύσης του σκυροδέματος ως μέσου για την αναζήτηση νέων λύσεων στο σχεδιασμό των κτισμάτων.

Γι΄αυτό, η παρουσίαση επικεντρώνεται στην κατά το δυνατόν λεπτομερή διερεύνηση της συμπεριφοράς των φορέων και των διαφόρων οπτικών της ενθαρρύνοντας αμφισβήτηση κανονιστικών διατάξεων και συμβατικών θεωρήσεων.

 • Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Με τα πρόσφατα γεγονότα στην Παλαιστίνη και την πολυδιαφημιζόμενη οικονομική κρίση ο στόχος αυτός αποδεικνύεται ακόμη πιο επιτακτικός.
Για μια άλλη φορά βρισκόμαστε ενώπιον των αγωνιωδών ερωτημάτων:

• Σε τί κόσμο ζούμε; Τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι;

• Πως είναι δυνατόν να επαναλαμβάνεται στον πολλά εκθειαζόμενο 21ο αιώνα η αιματοβαμμένη ιστορία των ινδιάνων της Αμερικής, αυτή τη φορά με τους Παλαιστίνιους και σιωπηλούς κομπάρσους όλους εμάς;

• Πως είναι δυνατόν σ΄όλον τον κόσμο και στα λεγόμενα ανεπτυγμένα κράτη τον 21ο αιώνα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης οι άνθρωποι που παράγουν τα προιόντα και τον πλούτο της ανθρωπότητας;
.
.• Πως είναι δυνατόν το χρήμα που σήμερα αποκαλύπτεται ότι δεν είναι παρά αέρας κοπανητός να διαφεντεύει τη ζωή έλλογων όντων;..

• Πως είναι δυνατόν η κοινή τοκογλυφία (να δημιουργείς χρήματα από χρήματα και όχι από αγαθά) να αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση και ως θανάσιμο αμάρτημα από όλες τις θρησκείες και αυτοί που την ασκούν ως κοινωνικά παράσιτα ενώ η δημιουργία χρημάτων από χρήματα που δεν υπάρχουν από το τραπεζικό και χρηματιστηριακό σύστημα να κουμαντάρει τις τύχες του κόσμου;

 • Πως είναι δυνατόν μέσω της κρατικής φορολογίας να υποχρεωνόμαστε να χρηματοδοτούμε τις παραπάνω παράνοιες, να χρηματοδοτούμε την υποδούλωση τη δική μας και των άλλων.

 •  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Λογική απόρροια των παραπάνω είναι το ερώτημα: Πως απελευθερωνόμαστε;Όπως έχει δείξει η ιστορία μέχρι σήμερα και είδαμε με αυτά που ακολούθησαν την πρόσφατη τόσο ελπιδοφόρα κινητοποίηση των νέων:
Η λύση ενός προβλήματος δεν μπορεί να προκύψει με την ίδια λογική που το προκάλεσε (δράση=αντίδραση).

Απαιτείται η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας η οποία θα ακυρώσει το πρόβλημα.
Η νέα αυτή πραγματικότητα δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε αντιλήψεις περί συλλογικής ευθύνης (κατά μίμηση των ισραηλινών κρατούντων) αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ως αγέλη.

Η νέα πραγματικότητα οφείλει:
να αποκαταστήσει τον άνθρωπο ως αυτόνομη αυτοδιαχειριζόμενη ατομικότητα,
• να επανεύρει την ουσία της ελευθερίας και να την εγκαταστήσει την κορυφή των στόχων του ανθρώπου.

 • . ΤΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ
Ως έλλογα όντα οφείλουμε να απελευθερώσουμε χρόνο και ενέργεια να ενδιατρίψουμε στη δημιουργία αυτής της πραγματικότητας, ιδιαίτερα αυτοί από μας που έχουμε ευνοηθεί με ευκαιρίες και διευκολύνσεις που δεν έχουν δοθεί σε άλλους συνανθρώπους μας.

Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες στα τεχνικά πανεπιστήμια οφείλουν να εξειδικεύσουν στην δημιουργία της νέας πραγματικότητας των κτισμάτων, κτισμάτων-καταλυμάτων στην υπηρεσία της ευημερίας και εξέλιξης του ανθρώπου και όχι ως πολυτελών φυλακών για τους λίγους και όνειρο ζωής για τους πολλούς ή κτισμάτων-μεγαθήριων συνωστισμού του «πλήθους» για αποτελεσματικότερο έλεγχο.
Και φυσικά όχι κτίσματα ως τρισδιάστατες επενδύσεις, όπως τα απεκάλεσε αμερικανός αρχιτέκτονας.

Τα πανεπιστήμια δεν ανήκουν στους φοιτητές και τους πρυτάνεις ή στους κρατικούς συμβουλάτορες.
Ανήκουν πολύ περισσότερο στους ανθρώπους οι οποίοι αν και αποκλεισμένοι από τις υπηρεσίες τους, τη λεγόμενη ανώτατη εκπαίδευση, τα χρηματοδοτούν μέσω των φόρων και μάλιστα δυσανάλογα καθώς ελλείψει πανεπιστημιακής «κουλτούρας» δεν φοροδιαφεύγουν μέσω offshore εταιρειών, φοροαπαλλακτικών φιλανθρωπιών και άλλων νεοεπιστημονικών πρακτικών.

Σ΄αυτούς τους ανθρώπους που οφείλουμε πρέπει να επιστρέψουμε λύσεις, πρέπει να τους επιστρέψουμε την αυτονομία που τους αφαιρέθηκε στο όνομα μιας επιστημονικής εξέλιξης που τους καταδυνάστευσε, που μας καταδυνάστευσε, μιας λεγόμενης εξέλιξης η οποία, όπως φαίνεται από τα ολοένα και πιο ύπουλα και ταταστροφικά όπλα που παράγει είναι υπόστροφη.

Όπως σατυρικά είπε ο αμερικανικός κωμικός Will Roges :
«Δεν μπορείς να πεις ότι ο πολιτισμός δεν προοδεύει, αφού σε κάθε πόλεμο μπορούν να σε σκοτώσουν με διαφορετικό τρόπο»
 • Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Η λύση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των (ποικιλοτρόπως τεχνητά καλλιεργούμενων) αναγκών μας για επανάκτηση της ελευθερίας μας.
• μια λύση Απλότητας, μια λύση απεξάρτησης από τα εγκατεστημένα οικονομικά συμφέροντα. 
 • ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα διαθέτουν από κληροδοτήματα και δωρεές πλήθος αναξιοποίητων ή υποεκμεταλλευόμενων παλιών κτισμάτων.

Τα κτίσματα αυτά κατεδαφιζόμενα θα μπορούσαν να αποτελέσουν την περιοχή πειραματισμού νέων λύσεων μέσω της διαδικασίας διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και τη βάση πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών.
Τα νέα κτίσματα που θα προκύπτουν θα μπορούσαν να παραχωρούνται για κατάλυμμα ανθρώπων χωρίς στέγη..
______________________________________

(1)  Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε μεγάλο μέρος τους είναι από βοηθήματα τα οποία είχαν εκτυπωθεί στο τυπογραφείο του ΕΜΠ και αποτελούσαν διδακτικά βοηθήματα για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών τα έτη 2004 έως 2009 και τη Σχολή Μεταλλειολόγων τα έτη 2008 και 2009.
Σε πιο πρόχειρη μορφή ήταν διαθέσιμα και τα προηγούμενα χρόνια υπό μορφή φωτοαντιγράφων που αναπαρήγαγαν οι ίδιοι οι φοιτητές.
.
Τα βοηθήματα αυτά δεν ήταν αμειβόμενα. Για τη σύνταξή τους, τη κειμενογράφησή τους και τη σχεδίασή τους δεν υπήρξε οποιαδήποτε επιβάρυνση για το ΕΜΠ.
Γι αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα (για διδακτικούς αλλά όχι εμπορικούς σκοπούς).

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η


Α.  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Εισαγωγή Εδώ (ή Εδώ)

Ι  Το σκυρόδεμα από την αρχαιότητα ως σήμερα -
ΙΙ  Ο ρόλος του μηχανικού στο σύγχρονο κόσμο των αγορών Εδώ (ή Εδώ)

ΙΙΙ  Γνωριμία με το χώρο των κατασκευών και σπουδών Εδώ (ή Εδώ)
ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


IV  Ο Τεχνοκρατικός εκπολιτισμός και το αίμα πίσω από τις κατασκευές  Εδώ ή (Εδώ)

V  Η απλή λογική ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων Εδώ (ή Εδώ)

VI  Εφαρμογές της απλής λογικής κατά την κατασκευή και την επίβλεψη Εδώ (ή Εδώ)

Β. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΖΩΗ    Eδώ (ή Εδώ)

ANA ΚΕΦΑΛΑΙΟ